SDH

O nás

Sbor dobrovolných hasičů Morávka byl založen roku 22. listopadu 1896 a v současnosti spadá pod Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Hlavní činnosti SDH Morávka jsou:

  • Dobrovolná činnost členů zařazených do jednotky SDH Morávka k ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a k poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
  • Práce s dětmi a mládeží v oblasti jejich fyzického a psychického rozvoje a vzdělávání v oblasti požární ochrany. V rámci kroužku Mladých hasičů děti trénují disciplíny požárního sportu, zůčasňují
    se závodů v požárním sportu a branných závodů. Dále pořádáme každoroční soustředění v přírodě.
  • Pořádání soutěže v požárním útoku družstev mužů, žen a mladých hasičů na Morávce – Memoriál Josefa Špoka. Naši dospělí členové se účastní i jiných závodů okolních sborů.
  • Pořádání hasičského plesu na Morávce.
  • Spolupráce s obcí. Zejména obsluha obecní techniky, pomoc při organizaci obecních akcí.
  • Pomoc dalším spolkům v obci.
  • Aktivní spolupráce s naším družebním sborem ve Vraclávku. Vzájemná účást na akcích pořádaných sbory, jako jsou soutěže v požárním sportu a výroční valné hromady.
  • Počet členů k 1.6.2023 je: 73

Historie Sboru

Již koncem 19. století, za dob Rakousko-Uherské monarchie se v naší obci vedla diskuse o založení ryze českého sboru dobrovolných hasičů. Za výrazné pomoci dobrovolných hasičů s obce Dobrá a zakladatelem tamního sboru panem Josefem Pánkem, se; i přes značnou nevoli německých úřadů; podařily schválit stanovy dle tehdejšího Spolkového zákona a dne 22. listopadu roku 1896 byl založen sbor dobrovolných hasičů Morávka.
Nově vzniklý sbor měl 34 členů. Zde je třeba vzpomenout na pana Jana Řeháka, rolníka s čísla popisného 17, jenž se stal historicky prvním starostou sboru a dále pak pana Josefa Lehára, učitele na Morávce, jenž byl hlavním nositelem myšlenky zakládání ryze českých spolků. Tuto svoji činnost nám dokázal, když po přeložení do obce Janovice založil sbor dobrovolných hasičů i tam.
Za dlouhou dobu svého trvání sbor prožil a přečkal několik zlomových období.Období, jenž měla zásadní vliv na život u nás v Evropě i ve světě.
I když tou nejzákladnější a stěžejní funkcí sboru je ochrana života a majetku občanů obce, různá doba kladla na členy sboru požadavky poplatné té které době.
Při založení sboru v době Rakousko-Uherské monarchie to byla otázka národní a národnostní, proto byl sbor založen jako ryze český s českým velením. Sbor se musel vypořádat s neochotou německých úřadů, nedostatkem financí a nedostatečnou výzbroji a výstrojí. Pomocnou ruku v té době nám podalo biskupství z Wroclavi, jenž pomohlo finančně na pořízení první ruční stříkačky.
Dalším těžkým obdobím pro sbor byla doba 1. světové války. Na frontu narukovalo 30 členů sboru a sbor byl velice citelně oslaben.
Ukončení 1. světové války a vznik samostatné Československé republiky přivítal náš sbor společně s obecní knihovnou jako ryze český spolek. Přeživší navrátilci z fronty doplnili stav sboru a společně podporovali nově vznikající spolky ať už technicky či finančně. Sbor organizuje a pořádá různé národní slavnosti, zprovozňuje první hasičárnu.
Od vzniku protektorátu roce 1939 a začátek 2. světové války až po osvobození roku 1945 je pro náš sbor a celou obec Morávka nejčernějším obdobím v jejich historii. Sbor plnil své poslání na poli ochrany života a majetku občanů obce a dále pak různá nařízení tehdejších úřadů. Obec je rozdělena protektorátní hranicí a na území obce operuje během války partyzánská skupina. Dne 16.12.1944 zasedá v obecním hostinci Německý stanný soud a ten za napomáhání partyzánům vynáší kruté tresty. Za dobu 2. světové války bylo 68 občanů obce popraveno nebo umučeno, z toho 5 bratrů našeho sboru, 2 bratři byli deportováni do koncentračního tábora, tam také jeden z nich zahynul.
S koncem války jsme vstoupili do dalšího období v historii sboru. Bylo to období budovatelských činů, období patronátů a akcí ,,Z“. Bylo to také období velkých společenských a politických změn.
Všechny spolky byly sdruženy pod Národní frontu a byly řízeny centrálně.
Sbor se zaměřil na zkvalitnění výzbroje a výstroje, získali jsme první automobil, rekonstrukcí garáží ČSAD jsme získali novou hasičárnu. Drželi jsme patronát nad JZD Morávka a nad mateřskou školou.
Zaměřili jsme se na práci s mládeží.
V tomto období se sboru negativně dotkly dvě události, jenž měly vliv na členskou základnu sboru. Tou první bylo osídlování pohraničí, kdy sbor takto přišel o 8 členů, a tou další, byla stavba přehrady v obci a s tím související vystěhování části obyvatel z dotčeného území. Takto náš sbor přišel o dalších 14 členů. Tito se přestěhovali do obce Vraclávek v pohoří Jeseníků. SDH Vraclávek je dodnes náš vážený družební partner.
Rok 1989 a s ním spojená Sametová revoluce sebou přinesla rozsáhlé celospolečenské změny, jenž se dotkly každého z nás. Tak jak se změnila politická situace v naší zemi, změnilo se jak financování dobrovolných spolků tak i jejich řízení.
Sbor postupně získal plně profesionální techniku i výstroj. Členové výjezdové jednotky se začali velice aktivně zúčastňovat různých profesních školení. Práce s mládeží se stala jedním z pilířů naší práce. I když je naší prioritou záchrana života a majetku při mimořádných událostech například požárech nebo povodních, velice úzce spolupracujeme s vedením obce nebo např. se školou.

Členové výboru

StarostaRoman Böhm
1. Náměstek starosty Milan Hřivňák
2. Náměstek starostyLubomír Rak
JednatelKarel Šebesta ml.
VelitelKarel Štefek
Zástupce VeliteleRené Pavlík
StrojníkPetr Židek
Referent prevence a výchovné činnostiRobert Kaňok
Referent Ochrany obyvatelstvaJakub Štíhel
HospodářMarie Židková
Vedoucí mládežeHana Hřivňáková
Referentka ženHana Tošenovjanová
KronikářJosef Klimánek Ing.
Referent MTZMartin Židek
RevizorMagda Šebestová
Člen výboruKarel Šebesta st.
Člen výboruRoman Černý
Člen výboruZdeněk Švrček