Ochrana obyvatelstva

Vážení spoluobčané,
v této sekci bychom vás chtěli informovat o problematice ochrany obyvatelstva. Informace jsou rozdělené do následujících částí:
Obecné informace o ochraně obyvatelstva
Varování – co dělat, když uslyším sirénu
Ukrytí
Evakuace
Evakuační zavazadlo
Nouzové přežití
Prostředky individuální ochrany

mezinárodní znak civilní obrany

Obecné informace o ochraně obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení;
ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany (viz. Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949). Více informací naleznete zde.
V naší obci nejsou žádné trvalé zdroje rizika typu úniku nebezpečných látek (jako např. velká chladící zařízení na bázi amoniaku nebo úpravny vody) a proti povodním nás do velké míry chrání Vodní dílo Morávka. Proto nejpravděpodobnějšími příčinami mimořádných událostí jsou silný vítr či přívalové deště.

Varování

Ve zkratce lze říci, že existují tři základní typy signálu vysílaného sirénami (elektronickými nebo rotačními):

 1. Zkouška sirén – je nejčastější signál, který můžete slyšet obvykle každou první středu v měsíci ve 12:00. Jedná se o 140 sekund dlouhý nepřerušovaný signál, který je u elektronických sirén doplněn
  i hlasovým oznámením, že se jedná o zkoušku. Viz nákres:
akustická zkouška
 1. Požární poplach – je signálem pro hasiče – slouží k jejich svolání. Nejedná se o varovný signál pro obyvatelstvo. Požární poplach je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25
  sekund houká, 10 sekund utichá, 25 sekund opět houká). Viz nákres:
požární poplach
 1. Všeobecná výstraha – je varovný signál pro obyvatelstvo. Je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin, načež následuje tísňová informace, která popisuje druh nebezpečí nebo mimořádné události.
  Tento signál se může opakovat i třikrát v tříminutových intervalech. Viz nákres:
všeobecná výstraha

V místech, kde není pokrytí sirénami a rozhlasem, se provádí vyhlášení všeobecné výstrahy mobilní sirénou, sirénou a megafonem (např na hasičském voze), případně hasiči osobně „dům od domu“.

Více informací naleznete zde.

Ukrytí

Improvizovaného ukrytí se využívá v MÍROVÉ DOBĚ při velkých haváriích s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace. V případě vzniku takovéto mimořádné události slouží k
ukrytí uzavřená místnost v budově s možností poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání.

Únik nebezpečných látek – místnost by se měla nacházet nejlépe ve vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody. (Většina nebezpečných látek je těžší než vzduch a proto se drží při zemi.
Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé a tedy v terénu málo stálé. Není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými okny ve vyšších patrech).

Únik radioaktivních látek a ionizujícího záření – místnost by se měla nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů.

Další nezbytná opatření ke snížení průniku nebezpečné látky do místnosti:

 • vypnout, uhasit a utěsnit veškerou ventilaci v bytě – klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky,
 • utěsnit sebemenší otvory – klíčové dírky, otvory pro poštu apod.,
 • okna zavřít a dobře utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, tmely,
 • záclony i závěsy namočit do vody nebo do roztoků pro improvizovanou ochranu.

Více informací naleznete zde.

Evakuace

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených
mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech
ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15
let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého
rozhlasu, České televize, z místního veřejného rozhlasu nebo od hasičů. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné
panice a dopravním problémům.

Evakuovat se můžete sami (např. včas odjet k rodině nebo známým do jiné obce), nebo s pomocí zasahujících složek. Samoevakuace je preferována.

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

 • Připravit evakuační zavazadlo – viz. níže.
 • Připravit automobil pro evakuaci (zkontrolovat PHM, vybavit jej potřebnými věcmi – např. nápoji a dekami).
 • Poskytnout pomoc osobám, které samy nejsou schopny zvládnout přípravu k evakuaci.
 • Informovat sousedy, u kterých je předpoklad, že nemuseli slyšet výzvu k evakuaci (např. staří a nemocní lidé upoutaní na lůžko).
 • Dětem dejte do kapsy lístek s jejich jménem, jmény rodičů, tel. číslem na rodiče a adresou. Tyto informace mohou být klíčové v situaci, kdyby se vám dítě ztratilo.
 • Zkontrolovat uzavření oken a dveří proti vniknutí cizích osob, zabezpečit okolí domu (např. předměty, které by mohly komplikovat průběh a zvyšovat následky mimořádné události)
 • Zabezpečit domácí a hospodářská zvířata vodou a krmivem na 2 – 3 dny. Pokud se bude domácí zvíře evakuovat spolu s vámi, vemte s sebou krmivo minimálně na 3 dny, náhubek, obojek, vodítko a
  přepravní box pro toto evakuované zvíře.
 • Sledovat výzvy orgánů zajišťujících evakuaci.
 • Oznámit na obecním úřadě informace o své evakuaci (kdo, kdy, kam).

V případě povodní navíc:

 • přemístit cenné vybavení domácnosti do vyšších pater.
 • zaparkovat vozidla na vyšší místo – přitom nesmí být zataraseny komunikace!
 • vypnout elektrický proud (odpojit spotřebiče), zvážit odpojení i chladících a mrazících zařízení (nebezpečí zkažení potravin a následná infekce).
 • uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Více informací naleznete zde.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo
označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu (vše na 2 – 3 dny),
 • předměty denní potřeby, otvírák na konzervy, jídelní misku a příbor,
 • osobní doklady (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce),
 • jiné důležité dokumenty – stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie, pojistky, atd…
 • peníze v hotovosti, platební karty, cennosti,
 • přenosné FM rádio s rezervními bateriemi, svítilnu,
 • toaletní a hygienické potřeby,
 • používané léky a nutné zdravotní pomůcky,
 • náhradní prádlo, oděv (podle ročního období), obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
 • kapesní nůž, zápalky, šití,
 • mobilní telefon a nabíječku,
 • předměty pro vyplnění volného času (hračka pro děti, kniha, společenská hra).

Do evakuačního zavazadla nepatří zbraně.

Doporučená maximální hmotnost evakuačního zavazadla je 25kg pro dospělého a 10kg pro dítě.

Nouzové přežití

Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní
dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo v zóně havarijního plánování. Tato opatření jsou
rozpracována v Plánu nouzového přežití, který je součástí havarijního plánu kraje. Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje:

 • nouzové ubytování,
 • nouzové zásobování potravinami,
 • nouzové zásobování pitnou vodou,
 • nouzové základní služby obyvatelstvu,
 • nouzové dodávky energií,
 • organizování humanitární pomoci a
 • rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Více informací naleznete zde.

Prostředky individuální ochrany

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla.
Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:

 • celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté;
 • všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit;
 • k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.
ochrana hlavy

Více informací naleznete zde.